เรื่อง: Angels Secret Language Day 2017

กิจกรรมวันภาษา Angels Secret Language Day 2017 
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 
(กิจกรรมการแสดง เกม และนิทรรศการของภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่นและมลายู)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Feb/2017 18:17:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School