เรื่อง: คุณสมบัติผู้สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ

เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2560  ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจึงกำหนดการรับนักเรียน ดังนี้

ชั้น ม.1 ชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2017 12:38:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School