เรื่อง: แก้ไข เลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เปลี่ยนแปลงการจัดเลขที่นั่งสอบภาคเรียนที่ 2 /2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ฉบับแก้ไข


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2017 14:27:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School