เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทโควตา)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

 รายละเอียด 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2017 16:42:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School