เรื่อง: บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 โครงการ EP ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%
ตามประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2560

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2017 15:10:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School