เรื่อง: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ English Program (EP)
รายชื่อ

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2017 16:51:36
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School