เรื่อง: นายนวพันธ์ วิศาล ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

นายนวพันธ์ วิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ณ ประเทศสหรัฐอมเริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, ฟินแลนด์, สวีเดน หรือญี่ปุ่น
ในสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย วิศวกรรมดนตรี/เทคโนโลยีดนตรี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2017 09:55:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School