เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนพรี 15 ปี

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามหนังสือเชิญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนพรี 15 ปี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2017 13:51:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School