เรื่อง: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 คะแนน O-net Top 100 คะแนน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่ได้คะแนน O-net Top 100 คะแนน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2022 14:19:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School