เรื่อง: ระบบลงทะเบียนสมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระบบลงทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
คลิกเลือกลิงค์ด้านล่างหรือเมนูงานรับนักเรียนด้านซ้ายมือ

ลงทะเบียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 ลงทะเบียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2017 21:55:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School