เรื่อง: งานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

งานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ในระดับประเทศ ประจำปี 2560


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2017 18:04:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School