เรื่อง: Youth for Understanding International Exchange (YFU)

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร
Youth for Understanding International Exchange (YFU)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหานักเรียน จำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร
Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-23 เมษายน 2559 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียดดังแนบ http://www.obec.go.th/documents/67226


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2015 09:55:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School