เรื่อง: เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม IYMC 2017

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
International Youth Mathematics Camp 2017
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภคม 2560 ณ เมืองโบโกว์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2017 12:01:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School