เรื่อง: การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2560

การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2560
ตามที่โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนสามารถดำเนินการจัดตั้งชุมนุม 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นนักเรียนที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชุมนุมให้ Download เอกสารเพื่อจัดตั้งชุมนุมได้ที่

Menu (แทบด้านบน)
งานวิชาการ ==>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ==> บันทึกข้อความการขอจัดตั้งชุมนุมของนักเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/May/2017 11:28:02
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School