เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 - วันที่ 5 มกราคม 2559
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2015 09:34:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School