เรื่อง: Professional Learning Community

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)“
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย "


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jul/2017 14:28:54
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School