เรื่อง: ASEAN Student Science Project Competition

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประอาเซียน ครั้งที่ 3
The 3rd ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2017)
ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองห้า จ.ปทุมธานี (ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ)
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2017 15:46:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School