เรื่อง: สรุปผลการศึกษาต่อ ชั้นม. 6/2559

สรุปผลการศึกษาต่อ ชั้นม. 6 ปีการศึกษา 2559

การเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สรุปยอดแต่ละคณะ/สาขาวิชา

สรุปแต่ละห้องเรียน รายบุคคล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2017 14:01:33
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School