เรื่อง: การเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้กำหนดเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 
มีรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ผ่านหน้าเว็บ โดยแยกดังนี้
 - ระดับม.ต้น ตั้งแต่วันที 10 ตุลาคม 2560
 - ระดับม.ปลาย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560
2. เวลา 08.30 - 10.10 น. นักเรียนพบครูที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน (นำตารางเรียนมาด้วย
print out จากหน้าเว็บได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560
3. นำหลักฐานการชำระเงินระดมทรัพย์ฯ และเงินบำรุงการศึกษามายื่นให้ครูที่ปรึกษา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Sep/2017 14:29:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School