เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2560

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร MEP และ  EP 

ระดับ ม.1/4 
ระดับ ม.4/4
ระดับ ม.2/8, 3/8, 5/8 และ 6/8


หลักสูตร SMP และ SMTE

ระดับ ม.1/1 ระดับ ม.1/2 - 1/3 ระดับ ม.2/1 - 2/3

ระดับ ม.4/1 - 4/3 ระดับ ม.5/1 - 5/3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2017 11:38:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School