เรื่อง: โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
จะจัดทำโครงการเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขึ้น ในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสานต่อนโยบาย
การยกระดับคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือท่าน
ในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการเปิดโครงการดังกล่าว

แบบสำรวจ

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2017 14:55:17
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School