เรื่อง: มอ.วิชาการ ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560
(PSU OPEN HOUSE 2017) ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม "Q&A ENVI" ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ
1. น.ส.วิภาดา แก่นหิน ชั้น ม.5/1
2. น.ส.ศิริกาญจน์ ธนพันธ์พานิช ชั้น ม.5/1
3. น.ส.ภรณีพรรณ ตัณฑวนิช ชั้น ม.5/1

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (YCPC 2017) คือ
1. นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.4/1 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. นายกิตติชัย ใจผ่อง ชั้น ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

การแข่งเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mobile Robot (IoT)
1. นายฉลองศักดิ์ เหลืองสุจริต ชั้น ม.4/2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2017 14:41:47
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School