เรื่อง: Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2561

การทดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-test PKW) ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2017 13:59:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School