เรื่อง: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน
โครงการทดสอบ Pre- test PKW วันที่ 23 ธันวาคม 2560
     1.  ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียน และงดจอดรถในบริเวณโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในช่วงการก่อสร้างอาคาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
     2. โรงเรียนมีบริการจำหน่ายอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2017 23:05:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School