เรื่อง: โครงการสอบวัดความรู้ Pre-test PKW 2018

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง,นักเรียนที่สมัครโครงการสอบวัดความรู้ Pre-test PKW 2018
และชำระเงินค่าสมัครเกินเวลาที่กำหนด /ไม่ได้สิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบดังกล่าว
*** ติดต่อขอรับเงินค่าสมัครคืน
ณ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***

ขอขอบคุณในการเข้าร่วมโครงการ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งในปีการศึกษาถัดไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2017 09:51:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School