เรื่อง: แผนผังที่นั่งสอบ Gifted Program : SMP)

แผนผังที่นั่งสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 มกราคม 2561
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แผนผัง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2018 10:33:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School