เรื่อง: คะแนนสอบ Gifted Program :SMP

ประกาศคะแนนสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Jan/2018 20:24:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School