เรื่อง: แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศนโยบาย และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ของโรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด ปฏิทิน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2018 14:47:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School