เรื่อง: ระบบการรับสมัครนักเรียน

ระบบการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2561
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2. ใบรับรองผลการเรียน (ตัวจริง) พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

กรอกใบสมัคร

ระบบจะปิดบริการในวันที่ 28/02/2561 เวลา 16.30 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2018 11:00:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School