เรื่อง: นักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชืรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 1 (ระดบชั้น ม.4)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชืรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 1
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โครงการ SMTE  โครงการ EP  


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2018 15:29:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School