เรื่อง: การแข่งขันดาราศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก 3/2560
และการแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ด.ช.ปุญยธร ทวีศักดิ์
  ด.ช.ณัฐวะกร มีแสง
  ด.ญ.เบญญาภา พลายด้วง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  น.ส.ธีร์วรา บุญสนิท


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2018 12:10:43
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School