เรื่อง: คุณลักษณะและราคากลาง หนังสือเรียน

คุณลักษณะและราคากลาง
โครงการซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดยวิธีคัดเลือก เงินงบประมาณโครงการ 2,060,302.00 บาท (สองล้านหกหมื่นสามร้อยสองบาทถ้วน)
ราคากลาง 2,060,302.00 บาท (สองล้านหกหมื่นสามร้อยสองบาทถ้วน)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2018 17:46:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School