เรื่อง: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (8 รายการ)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 - 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2016 09:42:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School