เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
และให้นักเรียนนำหลักฐานการโอนเงินมายื่นในเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชั้นม.2/1 ชั้นม.2/2 - 2/3 ชั้นม.3/1 - 3/3

ชั้นม.5/1 - 5/3 ชั้นม.6/1 - 6/3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2018 13:04:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School