เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ

เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP และ EP) และให้นักเรียนนำหลักฐานการโอนเงิน
มายื่นในเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชั้นม.2/4 ชั้นม.5/4 ชั้นม.3/8 และ 6/8


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2018 13:07:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School