เรื่อง: การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2561

การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2561
ตามที่โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนสามารถดำเนินการจัดตั้งชุมนุม
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

บันทึกข้อความการขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2561


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2018 10:52:54
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School