เรื่อง: การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณัฐวะกร มีแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายปุณยธร ทวีศักดิ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th The Fifteenth Thailand Astronomy Olympiad (15th TAO)--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/May/2018 10:45:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School