เรื่อง: เอกสาร ผู้สมัครนศท.ชั้นปีที่ 1

แจ้งผู้สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีทีี 1 ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา ในกณีเสียชีวิตให้แนบใบมรณะบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา ในกณีเสียชีวิตให้แนบใบมรณะบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (บุคคลที่เซ็นเอกสารในรด.1)

ภายในวันจันทร์ที่ 28/5/61 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2018 14:52:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School