เรื่อง: ตารางสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ตารางสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ (OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561

ตารางสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jun/2018 14:20:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School