เรื่อง: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธนวัฒน์ ผลเกิด ได้รับรางวัลเข้าร่วม

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14
The 14th Thailand Olympiad Informatics--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jul/2018 16:02:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School