เรื่อง: เยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

น.ส.สิรินดา เกียรติทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรำถวายหน้าพระพักตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2561
ณ จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีครูผู้ส่งเสริมความเป็นเลิศแต่ละด้านได้แก่
ด้านฝีปากไทย ครูอัมราภรณ์ จักราพงษ์
ด้านรำไทย ครูกรกช เพชรศิริ
ด้านมารยาทไทย ครูภิญโญ ปานมาศ
ด้านฝีมือไทย ครูสวรรยา อนันต์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2018 15:36:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School