เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ด้วยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสพฐ.
ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน (Chinese Bridge) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561
รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น
1.การกล่าวสุนทรพจน์
2. การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
3. การพูดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน
4. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ชมเชย คือ
นางสาวภูริตา กันทะวงศ์

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Aug/2018 16:28:33
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School