เรื่อง: การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 คนคือ
1. นายบุญทอง แซ่หลุ่ย ม.4/5
2. นายชนาวินท์ ภัคนันทกุล ม.6/12
3. นางสาวสุดาลักษณ์ จิตวิเลิศรัตน์ ม.6/12
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร ลำดับที่ 85 คือ
นางสาวสุดาลักษณ์ จิตวิเลิศรัตน์

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Aug/2018 16:39:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School