เรื่อง: การแข่งขันการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา
พระพรหมมังคลาจารย์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร
โล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงเบญญาภา พลายด้วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเหรียญ
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กชายชนกชนม์ ธนาภิบาลวงษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. รางวัลผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงวริฏฐา พฤษารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูเยาวดี หงษ์ทอง

 

1. รางวัลผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
นางสาวพชรพร กระจิบทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2. ได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่
นางสาวจันทิมา คุ้มครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายภูรินท์ ตรีประพิณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูผู้ฝึกสอน : คุณครอุไรวรรณ์ สมัยสงค์
     ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Sep/2018 11:37:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School