เรื่อง: NCY 2018

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience Communication for Youth : NCY 2018)
ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท คือ นายวีรเชษฐ์ กัณทิสา ม.6/2
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท คือ นายอินทัช อินทสระ ม.5/6
3. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายภัทรพงศ์ จริยะเลอพงษ์ ม.5/1
ผู้ฝึกสอน : คุณครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2018 12:01:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School