เรื่อง: Oxford Online Placement Test

ประกาศผลการสอบ Oxford Online Placement Test

ประกาศผลการสอบ Oxford Online Placement Test ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบ Oxford Online Placement Test ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่งานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงขอรายงานผลการสอบ ดังนี้

ผลการสอบ

ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ได้จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 และแล้วเสร็จแล้วนั้น

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP จึงขอรายงานผลการสอบ ดังนี้


ผลการสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2018 12:32:49
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School