เรื่อง: วัสดุครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (smart room)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศเชิญชวน ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท
กำหนดรับและยื่นข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ และกำหนดเปิดซอง วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

รายละเอียด รายละเอียดอุปกรณ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Oct/2018 10:32:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School