เรื่อง: โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม"
ได้รับรางวัลดังนี้ 
1. รางวัลผู้เข้าชมสูงสุด ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
2. รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมส่งผลงานดังนี้
1. นายกษมะ  เจริญพานิช 
2. นายจักรภัทร โตประภัสร์ 
3. นายพิชญะ สุวรรณ
4. นายอรรถพล ฉัตถการ
5. นางสาวอภิฤดี อุดม
ชั้น ม.4/4 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2016 14:29:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School