เรื่อง: การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ประจำปี 2561


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2018 19:49:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School