เรื่อง: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นักเรียนเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์
โครงการ "คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share" ปี 2
ชื่อผลงาน "RETHINK" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
นายศิวกร บุญสร้าง ม.6/4
นางสาวณัชชา เกรโซ ม.6/5
นางสาวรสิตา ช่างเขียน ม.6/6

คุณครูผู้ควบคุม
นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์
นางสาวธนพร ณ วาโย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2018 10:03:28
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School